Φορητή συσκευή μέτρησης γλουταθειόνης

Η ερευνητική ομάδα του Δ. Κουρέτα έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (πατέντα) για την ανάπτυξη μίας φορητής συσκευής μέτρησης της γλουταθειόνης (Εικόνα 1). Ο προσδιορισμός των επιπέδων της στο αίμα γίνεται ανώδυνα, με τη συλλογή μίας σταγόνας αίματος από το δάχτυλο του χεριού του εξεταζόμενου.

Εικόνα 1. Φορητή συσκευή της FoodOxys για τη μέτρηση της Γλουταθειόνης.

Η πολυετής ερευνητική δραστηριότητα της επιστημονικής ομάδας της FoodOxys οδήγησε στη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με τα μεταβολικά προφίλ 4.000 ανθρώπων. Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα μοναδικό, άϋλο περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας με βάση το οποίο έχει προκύψει η κανονική κατανομή των τιμών της γλουταθειόνης στον πληθυσμό (Εικόνα 2). Συνεπώς, με βάση τις τιμές που υπολογίζονται από τη συσκευή, ο εξεταζόμενος κατατάσσεται στις εξής 4 κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Τιμές 3,5-6,0 (Φυσιολογικές)
Κατηγορία ΙΙ: Tιμές < 2,5 (Παθολογικές)
Κατηγορία ΙΙΙ: Τιμές 2,5-3,5 (Ενδεχόμενη παρουσία μεταβολικής διαταραχής)
Κατηγορία ΙV: Τιμές > 6,0 (Υψηλές τιμές, χρήζουν προσοχής)

Εικόνα 2. Κανονική κατανομή των επιπέδων της γλουταθειόνης στον πληθυσμό.

Κόκκινο: πολύ χαμηλές τιμές-επικίνδυνες για την υγεία.
Πορτοκαλί: Χαμηλές τιμές- χρήζουν προσοχής.
Λαχανί: Αυξημένες τιμές-χρήζουν προσοχής.
Πράσινο σκούρο: Φυσιολογικές τιμές-ακολουθούμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ανάγκη για πρόσληψη διατροφικών αντιοξειδωτικών εξαρτάται από τα ενδογενή επίπεδα της γλουταθειόνης (Εικόνα 3). Τα διατροφικά αντιοξειδωτικά συμβάλλουν στην διατήρηση καλών επιπέδων γλουταθειόνης και κατά συνέπεια στη διατήρηση της υγείας.

Εικόνα 3. Σχέση της ενδογενούς συγκέντρωσης της γλουταθειόνης (GSH σε μmol/g Hb) με την ποσότητα των αντιοξειδωτικών που απαιτείται να ληφθούν μέσω της διατροφής.

Με βάση τα παραπάνω, υπολογίζεται η ποσότητα και η ποιότητα του προερχόμενου από τη διατροφή αντιοξειδωτικού φορτίου, που είναι απολύτως απαραίτητο για κάθε άτομο ημερησίως. Η απαραίτητη ποσότητα αντιοξειδωτικών μπορεί να προέλθει από ένα συνδυασμό τροφίμων, τα οποία έχουν εκτιμηθεί για το περιεχόμενό τους σε αντιοξειδωτικά.

Τελικά, δημιουργείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο με βάση τις προσωπικές απαιτήσεις και ανάγκες του καθενός.