Υπηρεσίες στον άνθρωπο

Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών σε μία σταγόνα αίμα

Μια σταγόνα αίματος λαμβάνεται από το δάκτυλο του εξεταζόμενου. Ο προσδιορισμός της Γλουταθειόνης, του σημαντικότερου αντιοξειδωτικού για τον οργανισμό, γίνεται από το επιστημονικό προσωπικό της FoodOxys με σύγχρονα φορητά μηχανήματα (πατενταρισμένα) και ταυτόχρονα προκύπτει ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο με βάση την μέτρηση των αντιοξειδωτικών, κάτι το οποίο αποτελεί και την καινοτομία της εταιρείας.

Βασικός Γονιδιακός έλεγχος για Βιολειτουργική διατροφή

Πραγματοποιείται αιμοληψία και προσδιορίζονται τρεις βασικοί παράγοντες, οι οποίοι δίνουν μία καλύτερη εικόνα της αντιοξειδωτικής άμυνας. Αυτοί περιλαμβάνουν την Γλουταθειόνη, το κύριο αντιοξειδωτικό του οργανισμού, την οξειδωτική βλάβη των κυτταρικών λιπιδίων με την μέθοδο των TBARS και υπολογίζεται η δραστικότητα της Καταλάσης, ενός βασικού αντιοξειδωτικού ενζύμου, προϊόν της γονιδιακής έκφρασης. Στη συνέχεια δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής βασισμένο στις παραπάνω μετρήσεις. Η μέτρηση επαναλαμβάνεται ένα μήνα μετά τη διατροφική παρέμβαση, για να αξιολογηθούν τα οφέλη από την διατροφή που ακολουθήθηκε. 

Λεπτομερής Γονιδιακός έλεγχος για Βιολειτουργική διατροφή

Η υπηρεσία αυτή μετρά μια σειρά βιοδεικτών σε δείγμα αίματος, που σχετίζονται με γονιδιακή έκφραση (και έχουν συνδεθεί με οξειδωτικό στρες, κυτταροπροστασία, αντιγήρανση, φλεγμονή). Πιο συγκεκριμένα, αυτό το πακέτο υπηρεσιών συμπεριλαμβάνει:

  • Έλεγχο αντιοξειδωτικών παραγόντων -GSH (ανηγμένη γλουταθειόνη), TAC (ολική αντιοξειδωτική ικανότητα), Reducing Power (αναγωγικό δυναμικό), όλοι τους δείκτες που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού.
  • Έλεγχο προϊόντων κρίσιμων γονιδίων – Catalase (καταλάση), GPx (υπεροξειδάση της γλουταθειόνης), SOD (υπεροξειδική δισμουτάση), GR (αναγωγάση της γλουταθειόνης), ενζυμικοί μηχανισμοί που συμμετέχουν στην προστασία του κυττάρου έναντι των ελευθέρων ριζών. Ο προσδιορισμός τους δίνει πληροφορίες για την έκφραση αντιοξειδωτικών, αντιγηραντικών και αντιφλεγμονωδών γονιδίων.
  • Έλεγχο προϊόντων οξειδωτικής βλάβης – TBARS (λιπιδική υπεροξείδωση), Protein Carbonyls (οξειδωτική βλάβη πρωτεϊνών), τα τελικά προϊόντα της δράσης των ελευθέρων ριζών τα επίπεδά των οποίων υποδηλώνουν την εμφάνιση οξειδωτικού στρες σε έναν οργανισμό.

Ένα εξατομικευμένο διατροφικό πρόγραμμα δημιουργείται για τον πελάτη με βάση τα αποτελέσματα της πρώτης-αρχικής μέτρησης και η μέτρηση επαναλαμβάνεται ένα μήνα μετά τη διατροφική παρέμβαση, για να αξιολογηθούν οι αλλαγές στους δείκτες που σχετίζονται με τις αλλαγές στα κρίσιμα γονίδια και κατ’ επέκταση τα οφέλη από την διατροφή που ακολουθήθηκε.