Πολιτική και δήλωση περί απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή

H FOODOXYS είναι μια νομική οντότητα και λειτουργεί με διαδικασίες, δομές διαχείρισης και τεχνικά συστήματα.

Η παρούσα δήλωση ισχύει για όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που παρέχονται.

H FOODOXYS:

 • συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για τη διενέργεια διατροφολογικών εξετάσεων καθώς και την παροχή σχετικών πληροφοριών και διευκρινήσεων.
 • συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις εφαρμοστέες κανονιστικές οδηγίες που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων 679/2016.

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική και Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την FOODOXYS απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας η απευθείας στo dpo@foodoxys.com

Σκοπός συλλογής και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η FOODOXYS:

 • συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ενημέρωσης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.
 • συλλέγει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για τη διενέργεια μικροβιολογικών εξετάσεων καθώς και την παροχή σχετικών πληροφοριών και διευκρινήσεων. Στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται: στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ιατρικό ιστορικό, στοιχεία οικογενειακής κατάστασης καθώς και άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως προτιμήσεις για υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας, εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο, δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση κλπ.
 • συλλέγει γενικά μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας. Όπου αναζητούνται πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων.
 • συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο όταν τα εν λόγω άτομα μας προσφέρουν οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα ή όταν αυτά τα δεδομένα απαιτούνται για την παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας, ή όταν η συλλογή τους επιτρέπεται από τον νόμο. Παρακαλούμε να μην παρέχετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στην FOODOXYS εκτός εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό της παροχής των προσωπικών δεδομένων και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα δεδομένα, εκτός αν δια της παρούσας συναινείτε στη χρήση από την FOODOXYS αυτών των δεδομένων για τους νόμιμους σκοπούς παροχής υπηρεσιών και εάν συναινείτε στην αποθήκευση αυτών των δεδομένων σε βάσεις δεδομένων μας.

Γνωστοποίηση και μεταφορά Προσωπικών Δεδομένων

H FOODOXYS:

 • Δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για τους νόμιμους σκοπούς λειτουργίας μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Δεν πωλεί προσωπικά δεδομένα σε οποιουσδήποτε τρίτους και δε θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε οποιουσδήποτε τρίτους.

H FOODOXYS σε ορισμένες περιπτώσεις:

 • ενδέχεται να μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για λογαριασμό μας προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, αφότου σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και λάβουμε τη συναίνεσή σας.
 • μπορεί επίσης να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να απαντήσει σε αιτήματα της κυβέρνησης ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ή όταν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, δικαστικές αποφάσεις ή νομοθετικούς κανονισμούς. Τέτοιες αποκαλύψεις μπορεί επίσης να απαιτούνται για ελέγχους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ελέγχους ασφαλείας ή/και για τη διερεύνηση ή ανταπόκριση σε παράπονα ή απειλές κατά της ασφάλειας.

Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα:

 • στην πρόσβαση, διόρθωση, απαίτηση διαγραφής, απαίτηση για τον περιορισμό της επεξεργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας έχει συλλέξει η FOODOXYS.
 • να αιτηθείτε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε για εσάς, καθώς και να τα αναθεωρήσετε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το αν η παροχή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων προς την FOODOXYS απαραίτητη ή κατάλληλη για ορισμένους σκοπούς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας η απευθείας στo dpo@foodoxys.com

Ασφάλεια των Δεδομένων

Η FOODOXYS :
εφαρμόζει εύλογες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφαλείας προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες από απώλεια, κακόβουλη χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

Επιπλέον, διασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών..( σχ. Έντυπο ORG01-01 ISO 9001)

Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.( σχ. Έντυπο ORG 01-01 ISO 9001)

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 που όλη η τεκμηρίωση για το GDPR είναι ενταγμένη εκεί περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια τεκμηρίωσης και για την ασφάλεια των δεδομένων. Το σύστημα παρακολουθείται σε πλάνο εσωτερικών επιθεωρήσεων 1ου και τρίτου μέρους (SWISS Global cert)

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Η FOODOXYS

 • υποβάλλει την παρούσα Δήλωση σε συχνή επανεξέταση και ενδέχεται να την τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • ενθαρρύνει να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα έκδοση είναι η ΠΡΩΤΗ ( 1η) και η αναθεώρηση είναι η ΜΗΔΕΝ (0). Με ημερομηνία έκδοσης 01-06-2020.

H σχετική διαδικασία έκδοσης αναθεώρησης είναι η QAS 01

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 που όλη η τεκμηρίωση για το GDPR είναι ενταγμένη εκεί περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια τεκμηρίωσης και για την ασφάλεια των δεδομένων. Το σύστημα παρακολουθείται σε πλάνο εσωτερικών επιθεωρήσεων 1ου και τρίτου μέρους (SWISS Global cert)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση ή την προστασία από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να εξασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας ως υποκείμενο των δεδομένων,

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας η απευθείας στo dpo@foodoxys.com

Συναίνεση

Με την εγγραφή σας ή/και την υποβολή των προσωπικών δεδομένων σας στην FOODOXYS, συναινείτε στη χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός αν λάβουμε την άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο ή από τις απαιτήσεις άσκησης της δραστηριότητάς μας.